Privacy Verklaring

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor een goede hulpverlening voor onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met:
Wilskracht Zorg
Adres: Meer en Vaart 164, 1068 ZZ Amsterdam
E-mailadres: info@wilskrachtzorg.nl
Telefoonnummer: +31 20 358 6551

Nodig voor onze dienstverlening
Voor goede hulpverlening verzamelen wij noodzakelijke persoonsgegevens van u. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om het dossier te delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

Wettelijk verplichtingen
Wij zijn als orgaanbieders verplicht om dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien het noodzakelijk is en/of wij twijfel hebben over de veiligheid hiervan kan het zo zijn dat wij de dossiers langer moeten bewaren.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.
Persoonsgegevens en verwerking daarvan Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u cliënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u door ons hulp ontvangt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en cliëntgegevens opgenomen worden.
Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren. Dit zal echter alleen noodzakelijke informatie zijn die van belang is voor het hulpverleningstraject.

Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u hulp van ons ontvangt, vragen wij uw toestemming. Voor jongeren onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder of voogd. Voor jongeren van 16 tot 18 jaar vragen wij toestemming van zowel de jongere als de ouder(s) en of voogd. Hierbij prevaleert de wil van het kind, indien wij veiligheidsrisico’s zien in het delen van deze informatie met de ouders.
U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) hulp te waarborgen.

Wat doen wij met uw gegevens?
Inschrijving Indien u zich inschrijft moet u ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan.
Bezoek website Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens die u ingevuld heeft op het contactformulier met uw toestemming verwerken. Bezoekersgegevens worden niet bijgehouden en/of verwerkt.
Melden van incidenten Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.
Verwerker Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

Plichten zorgaanbieder
Beveiliging Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets met derden delen zonder uw toestemming. Al onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Waar hebt u recht op? Recht op inzage en afschrift. U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van hun mentor. Als de cliënt jonger dan 16 jaar is mogen wettelijk voogden het dossier inzien. Indien de cliënt 16 jaar of ouder is mogen wettelijk voogden enkel het dossier inzien als de cliënt daar zelf toestemming voor gegeven heeft. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.
Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

Recht op correctie U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren, mits wij van mening zijn dat dit klopt. u heeft het recht op- en aanmerkingen in het dossier te plaatsen, zodat uw visie belicht wordt. Tevens kunt u uw cliëntdossier aanvullen. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u Wilskracht Zorg bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

Recht op verwijdering U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

Recht op klagen Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Overige rechten U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen.

Vragen? Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met een directielid of uw mentor.

Meld je direct aan

Ik heb nu direct
opvang nodig

Aanmelden voor Crisis opvang

Ik kan (nog) niet
zelfstandig wonen.

Aanmelden voor Beschermd wonen

Ik zoek naar
hulp bij wonen.

Aanmelden voor Begeleid wonen

Meld je direct aan

Ik heb nu direct
opvang nodig

Aanmelden voor Crisis opvang

Ik kan (nog) niet
zelfstandig wonen.

Aanmelden voor Beschermd wonen

Ik zoek naar
hulp bij wonen.

Aanmelden voor Begeleid wonen